Check / Money Order

Write checks or money orders to:

Bethesda House Inc.

Mail to:

P.O. Box 275
Oskaloosa, Iowa 52577-0275